REGULAMIN SPACE DANCE STUDIO
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Uczestnictwo w zajęciach rozumiane jest jako aktywny udział w zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej. Celem zajęć jest wypracowanie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych.
1.2. SPACE Dance Studio z siedzibą przy ul. Podwale 27 Jelenia Góra organizuje zajęcia i kursy taneczne zgodnie z ofertą i cennikiem dostępnym na stronie www.spacedancestudio.pl.
1.3. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez SPACE Dance Studio oraz korzystanie z usług SPACE Dance Studio jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz postanowień klauzuli RODO która jest dostępna w: siedzibie studia na recepcji oraz na stronie internetowej. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin akceptują jej prawni opiekunowie. §2 ZAPISY NA ZAJĘCIA 2.1. Na kursy lub zajęcia taneczne odbywające się w SPACE Dance Studio mogą zapisać się osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 2.2. Zapisu na wybrane zajęcia lub do danej grupy można dokonać w recepcji studia, poprzez wiadomość e-mail zapisy@spacedancestudio.pl, telefonicznie (tel. 500 555 101), poprzez portale społecznościowe Facebook i Instagram lub poprzez stronę internetową www.spacedancestudio.pl. 2.3. W grupach liczba uczestników jest ograniczona i decydują o niej właściciele SPACE Dance Studio. §3 OPŁATY ZA ZAJĘCIA 3.1. Za wejściówki lub karnety na wybrane zajęcia można zapłacić gotówką w recepcji lub za pomocą szybkich płatności udostępnionych na stronie www.spacedancestudio.pl.
3.2. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu i grupy tanecznej:
- karnet Malucha – 99 PLN;
- karnet Los Angeles (1h, 1x w tyg.) – 109 PLN;
- karnet Nowy Jork (1,5h 1x w tyg.) - 129 PLN;
- karnet Chicago (1h 2x w tyg.) – 149 PLN;
- karnet Hawana (1,5h 2x w tyg.) – 159 PLN;
- karnet Jamajka (pojedyncze wejście na zajęcia otwarte) – 39 PLN;
- karnet Ghana (cztery wejścia na wybrane zajęcia otwarte) – 139 PLN;
- karnet Rio (osiem wejść na wybrane zajęcia otwarte) – 249 PLN. 3.3. Płatności za zajęcia należy dokonywać do 5. dnia każdego miesiąca. Bez dokonania opłaty za karnet uczestnik nie może brać udziału w zajęciach. 3.4. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie jest powodem do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie karnetu. 3.5. W przypadku opóźnienia w płatności uczestnik zobowiązany jest do skonsultowania sytuacji w recepcji lub z właścicielami studia.
§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 4.1. Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania oraz opierania się o lustra. 4.2. Przed wejściem na zajęcia każdy uczestnik (bez wyjątków) okazuje na recepcji swoją kartę CZŁONKA SPACE FAMILY. 4.3. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste i sportowe w holu przed wejściem na salę taneczną. Na zajęcia High Heels obowiązkowe jest posiadanie nakładek na szpilki, które chronią parkiet przed uszkodzeniami.
4.4. Uczestnicy zobowiązani są do ćwiczenia na zajęciach w stroju sportowym umożliwiającym komfortowe poruszanie się i taniec (np. dresy, legginsy, krótkie spodenki sportowe itd.).
4.5. Studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym przez cały rok szkolny. W szczególnych przypadkach SPACE Dance Studio zastrzega sobie prawo do czasowego przesunięcia lub przeniesienia zajęć na inny dzień.
4.6. Wszelkie przejawy nienawiści, agresji słownej i fizycznej, nietolerancji na tle kulturowym, religijnym i społecznym oraz zachowanie przeszkadzające innym uczestnikom w zajęciach będą skutkowały wyproszeniem uczestnika z sali tanecznej lub studia.
4.7. Konflikty i problemy powstałe w grupach tanecznych powinny zostać zgłoszone do instruktora prowadzącego. 4.8. Podczas zajęć w SPACE Dance Studio telefony uczestników powinny być wyciszone lub wyłączone. 4.9. Nagrywanie zajęć i robienie zdjęć jest możliwe wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.
§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA 5.1. SPACE Dance Studio powiadamia uczestników o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości umieszczonej na stronie Fanpage na Facebooku studia, przy pomocy relacji na Instagramie oraz na stronie internetowej www.spacedancestudio.pl. 5.2. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny, która uniemożliwia stawienie się instruktora na zajęcia, SPACE Dance Studio organizuje zastępstwo bądź przekłada zajęcia na inny dzień. W wyjątkowych sytuacjach studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć albo zmiany ich kolejności oraz liczby. Wpływ na to mogą mieć święta, sytuacje losowe, remonty studia, okresy wakacji i ferii zimowych.
§6 BEZPIECZEŃSTWO 6.1. Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania, opierania się o lustra oraz siadania pod nimi. 6.2 Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia uczestnika. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem SPACE Dance Studio. 6.3 Wraz z zapisem na zajęcia w SPACE Dance Studio uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Studio nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Studio nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia
uczestnika, wywołanego nadmiernym wysiłkiem w trakcie ćwiczeń. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
6.4 Za rzeczy wartościowe pozostawione, zagubione, utracone na terenie studia, SPACE Dance Studio nie odpowiada. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien natychmiast poinformować recepcję o sytuacji.
6.5 Na terenie oraz przed budynkiem, w którym mieści się SPACE Dance Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania czy zażywania narkotyków oraz środków odurzających.
Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających nie mogą brać udziału w zajęciach i mają zakaz wstępu na teren studia. Konsekwencją niestosowania się do niniejszego punktu regulaminu może być zakaz brania udziału w zajęciach, a także wydarzeniach organizowanych przez SPACE Dance Studio.
6.6 Sprzęt grający (głośniki oraz mikser) na obu salach tanecznych oraz w miejscach organizowania wydarzeń obsługiwany jest tylko przez instruktorów lub za ich pozwoleniem.
6.7 Nie tańczymy z niebezpiecznymi ozdobami i biżuterią (np. duże kolczyki).
6.8 Z zajęć w SPACE Dance Studio nie może korzystać osoba, która jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, przez wzgląd na inne osoby korzystające z usług Studia. Pracownik Studia może uzależnić zgodę na wstęp uczestnika do budynku od dostarczenia orzeczenia lekarskiego i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia, potwierdzającego brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej danej osoby, jeżeli powstaną jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia uczestnika zajęć.
6.9 W związku z aktualną sytuacją pandemii wirusa COVID - 19, każdy uczestnik zajęć deklaruje, że: - Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach tanecznych.
- Przez ostatnie 14 dni nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
- Przez ostatnie 14 dni nie zaobserwował/a niepokojących objawów takich jak gorączka, kaszel lub dreszcze.
§7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 7.1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne w SPACE Dance Studio powstałe w wyniku jego działania. 7.2 Na obu salach obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach. Zakaz nie obowiązuje instruktorów. 7.3 Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy i instruktor oraz osoby, które uzyskały zgodę na wejście. 7.4 W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7.5 SPACE Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje się do poinformowania o nich poprzez stronę internetową www.spacedancestudio.pl.

Regulamin SPACE